Kaupunginhallituksessa

Kaupunginhallitus 24.04.2023 – Esityslista

Kohta 8.Mestarinkadun koulutalon tulevaisuus ja Steiner-koulun toiminnan avustaminen

Kaupunginhallituksen ehdotus

 • valtuuttaa tilapalvelujohtajan irtisanomaan Turun kaupungin ja Turun seudun
  steinerkouluyhdistys ry:n välisen vuokrasopimuksen päättymään 30.6.2023 ja
 • myöntää Steiner-koululle tilapäisen 200.000 euron vuosittaisen lukuvuosia 2023-2024
  koskevan kaupunginhallituksen määrärahoista maksettavan avustuksen, mikäli Steiner-
  koulu on vuokrannut itselleen nykymuotoiseen koulukäyttöön sopivat tilat,
 • että kaupunki neuvottelee Steiner-koulun kanssa liikunta-, kotitalous- ja teknisen työn
  tilojen käytöstä kaupungin omien koulujen tiloissa.

Keskusta: Steiner-koulussa oppivelvollisuuttaan suorittavien osalta ei synny kaupungille opetuksen järjestämiseen liittyviä kustannuksia. Steiner-koulun toiminnan päättyessä kaupungin valtionosuudet kasvaisivat n. 1,5 miljoonaa euroa. Keskimääräisiin opetuksen järjestämisen kustannuksiin perustuen kaupungin toimintamenot kasvaisivat n. 1,1 miljoonaa euroa ilman tilamuutoksia. Tilatarpeet kasvattaisivat toimintamenoja ja kääntäisivät lähtökohtaisesti lievästi positiivisen vaikutuksen nopeasti negatiiviseksi. Nyt kaupunki ei ole perinyt tiloista pääomavuokraa. Talouden näkökulmasta Steiner-koulun toiminnan jatkuvuuden varmistaminen esim. tilapäisen maltillisen vuokra-avustuksen avulla on perusteltua. Esittelytekstin mukaan asiasta on myös yhdessä sovittu.

Mestarinkadun koulurakennus sijaitsee liikenteellisesti hyvällä paikalla, keskustan ja Vähä-Heikkilän oppilasalueiden rajalla. Tiloja voidaan käyttää lisäkapasiteettina kasvavaan koulutilatarpeeseen tai väistötilana eri itäisen keskustan alueen koulujen peruskorjausten aikana. Martin, Uittamon, Wäinö Aaltosen ja Haarlan kouluihin tulee toteuttaa sellaisia suunniteltuja peruskorjaustoimenpiteitä seuraavan 10 vuoden aikana, että väistötiloja tarvitaan.

Liikenneyhteydet Mestarinkadulta saarille ovat erinomaiset, joten koulu voisi toimia väistökouluna myös saarten koulujen osalta. Päätösehdotus on perusteltu hyvin ja on mielestämme ok.

Kohta 9.Turun kaupungin lausunto polttokelpoisen jätteen jätteenkuljetusjärjestelmästä

Taustaa

Kannustavien jätemaksujen käyttö

Jätelain mukaan kunnan jätemaksun on mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen.

Kannustavien jätemaksujen käyttö on kuitenkin mahdollista vain kunnan järjestämässä kuljetuksessa, jossa lautakunta määrää maksut suoraan kiinteistön haltijan maksettavaksi. Kiinteistön haltijan järjestämässä kuljetuksessa kannustavien maksujen käyttö ei ole mahdollista, koska jätehuoltolautakunta ei voi vaikuttaa yksityisten yritysten asiakkailtaan perimiin maksuihin. Mahdollisimman kattavasti kannustavia maksuja voidaan siis käyttää vain siinä tapauksessa, että myös polttokelpoisten jätteiden kuljetuksissa siirrytään kunnan järjestämään kuljetukseen.

Kuljetusten ympäristövaikutukset

Turun ammattikorkeakoulun (AMK) tekemän logistiikkaselvityksen mukaan jätekuljetusten ajosuoritteet voivat vähentyä jopa 50 % siirryttäessä kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta kunnan järjestämään. Kiinteistönhaltijan jätteenkuljetus sisältää paljon päällekkäistä ajoa ja tehottomuutta, koska eri kuljetusliikkeet käyvät tyhjentämässä samalla kadulla sijaitsevia jäteastioita. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus on kokonaislogistisesti jopa merkittävästi tehokkaampi kuin kiinteistön haltijan järjestämä kuljetus: ajokilometrit vähenevät, minkä johdosta polttoainetta kuluu vähemmän, lisäksi päästöt, katujen rasitus ja liikenteen melu vähenevät. Tämä puolestaan lisää asuinalueiden viihtyisyyttä, parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää katujen korjausinvestointien tarvetta.

Kuljetuspalveluiden tarjonta ja kilpailutilanne

Kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusjärjestelmää perustellaan usein sillä, että kiinteistön haltijalla on siinä mahdollisuus valita useammasta keskenään kilpailevasta palvelun tarjoajasta. Lounais-Suomen alueella on kuitenkin kokonaisia kuntia, joissa polttokelpoisen jätteen kuljetukset ovat keskittyneet käytännössä yhdelle kuljetusyritykselle. Turun kaupungin alueen polttokelpoisen jätteen kiinteistöittäisessä kuljetuksessa toimii käytännössä kaksi kuljetusyrittäjää, joten valinnan mahdollisuudet ovat tosiasiallisesti Turussakin hyvin rajalliset.

Kuljetuksen järjestämisvastuun hajautumisen vaikutukset

Kaikilla asuinkiinteistöillä, joilla kerätään sekä kunnan järjestämään kuljetukseen kuuluvia jätelajeja että kiinteistönhaltijan järjestämään kuljetukseen kuuluvaa polttokelpoista jätettä tulee jatkossa toimimaan kaksi eri kuljetuspalveluiden järjestäjää erillisine laskutuksineen, raportointeineen, ohjeineen ja asiakaspalveluineen. Sen lisäksi, että tämä kaventaa mahdollisuuksia hyödyntää kattavasti lokero- ja korttelikeräysjärjestelmiä, hankaloittaa se myös kiinteistöjen jätehuollon kokonaisuuden järjestämistä.

Yhteenveto
Turun kaupunki katsoo, että kaupungissa tulee siirtyä myös polttokelpoisen jätteen kuljetuksessa jätelain 36 §:n mukaiseen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Polttokelpoisen jätteen kuljetusjärjestelmästä päättämisen pitkittynyt käsittely ja jätehuoltolautakunnan toistuvat lainvastaiset päätökset ovat aiheuttaneet huomattavaa hallinnollista kuormaa jätehuoltolautakunnalle, hallintotuomioistuimille ja myös alueen kunnille. Lisäksi käsittelyn pitkittyminen aiheuttaa jatkuvaa epävarmuutta kunnan vastuulle kuuluvien jätehuoltopalveluiden järjestämisestä vastuussa olevalle LSJH:lle, jätteenkuljetusyrityksille ja jätehuollon asiakkaille. Koska asian aikaisempien käsittelyvaiheiden yhteydessä saatujen useampien tuomioistuinratkaisujen perusteella on varsin ilmeistä, että jätelaissa kiinteistönhaltijan järjestämälle kuljetukselle asetetut vaatimukset eivät täyty, ei asian käsittelyä ole syytä tarpeettomasti enää pitkittää uusilla päätöksillä, joilla ei ole aiempien ratkaisujen valossa edellytyksiä saavuttaa lainvoimaa.

Asiassa tehtyjen selvitysten mukaan Lounais-Suomen alueella kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on kalliimpi ja resurssitehottomampi verrattuna kunnan järjestämään kuljetukseen. Lisäksi kiinteistön haltijan järjestämän kuljetuksen alueella on yleensä huomattavasti enemmän kiinteistöjä, jotka eivät ole liittyneet polttokelpoisen jätteen kiinteistöittäiseen kuljetukseen. Kiinteistön haltijan järjestämään kuljetukseen liittyvien raportointivelvoitteiden laiminlyöntien seuraukset ja kustannukset sekä valvontatyöstä aiheutuvat kustannukset koituvat kaikkien alueen kuntalaisten maksettavaksi.

Selvitystyön yhteydessä havaitut puutteet kiinteistön haltijan järjestämässä kuljetuksessa ovat luonteeltaan sellaisia, että ne tavalla taikka toisella koskevat koko Lounais-Suomen jätehuollon yhteistoiminta-aluetta. Lisäksi yhteistoiminta-alueella käytössä olevien kahden eri kuljetusjärjestelmän ylläpidosta aiheutuu tehottomuutta, joka ei edistä jätehuollon alueellista kehittämistä tai kierrättämisen edistämistä.

Kaupunginhallituksen ehdotus
Kaupunginhallitus päättää antaa edellä olevan lausunnon Lounais-Suomenjätehuoltolautakunnalle.​

Keskusta: Virtaselta hyvät perustelut ja yhteenveto, joka osoittaa miten väärin perustein kokoomusjohtoisesti on tässäkin asiassa lisätty kustannuksia, suosittu monopoliasemassa olevia yrityksiä ja estetty ympäristöystävällistä kehitystä. Heikkiseltä hyviin perusteluihin perustuva ehdotus, joka toteuttaa meidän esittämään järjestelmään siirtymisen.

Kohta 11.Hankintastrategian raportti 2022

Kaupunginhallituksen ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee hankintastrategin raportin 2022 tiedoksi.

Keskusta: Lähes 50 sivua asiaa, josta emme löytänyt sellaista konkreettista tietoa, jolla on käytännön merkitystä. Uskallamme väittää, että tähän käytetyn työmäärän vaikutus turkulaisten arkeen on hyödytön.